Jeśli zastosujecie praktyki Brytyjczyków, po 4 latach możecie się spodziewać 30-procentowego wzrostu liczebności zwierząt zasiedlających środowisko rolnicze.
fot. Shutterstock

Kuropatwy bez granic

0
947

Jeśli zastosujecie praktyki Brytyjczyków, po 4 latach możecie się spodziewać 30-procentowego wzrostu liczebności zwierząt zasiedlających środowisko rolnicze.

Brytyjczycy sprawdzili – jeśli zastosujecie ich praktyki, po czterech latach możecie spodziewać się 30-procentowego wzrostu liczebności zwierząt zasiedlających środowisko rolnicze. Dowody możecie zobaczyć w łowiskach pokazowych położonych w Szkocji, Anglii, Belgii i w Niemczech. A za kilka lat również w Holandii.

Holandia jest kolejnym krajem, który dołączył do międzynaro­dowego projektu poprawy śro­dowiska naturalnego kuropatwy szarej w Europie, prowadzonego pod przewod­nictwem GWCT – brytyjskiej funda­cji ochrony zwierzyny i zwierząt dziko żyjących, którego celem jest prezentacja i popularyzacja mechanizmów wypra­cowanych przez naukowców zajmują­cych się bioróżnorodnością środowiska rolniczego. W uczestniczących w projek­cie holenderskich łowiskach demonstra­cyjnych uruchomiono właśnie pierwsze „banki owadów” – jeden z kluczowych elementów projektu poprawy środowi­ska rolniczego, którego współautorem jest zmarły pod koniec marca bieżącego roku brytyjski przyrodnik dr Dick Potts.

Trzy filary

Doktor Potts przez większą część swojej naukowej kariery twierdził, że środowisko rolnicze należy traktować jako odrębną, samodzielną jednostkę przyrodniczą. Zdaniem przyrodnika, środowisko to wyodrębniło się w ciągu wielu tysięcy lat działalności rolniczej człowieka i należy dziś do najbardziej zagrożonych ekosystemów, a przez to wymaga ochrony na równi z innymi typami środowiska naturalnego. Obszary rolnicze podlegają dziś szcze­gólnie wzmożonej modernizacji i nara­żone są na niekorzystne działania, które zmierzają do optymalizacji produkcji w drodze mechanizacji i chemizacji oraz gospodarki wielkoobszarowej. W takim samym stopniu zagrażają im również naturalna sukcesja oraz celowe zalesia­nie gruntów ornych.

Doktor Potts znany jest również ze swojego szczególnego zaintereso­wania kuropatwami. Jego zdaniem, kuropatwy – jako typowi mieszkańcy środowiska rolniczego – są znakomi­tym „narzędziem pomiaru” jego jakości. Drastyczny spadek liczebności kuropatw obserwowany w ostatnich dekadach w całej Europie pokrywający się z inten­syfikacją produkcji rolniczej był, jego zdaniem, kluczowym dowodem degra­dacji europejskiego rolnictwa i degra­dacji środowiska rolniczego. Twier­dził, że nie można oczekiwać poprawy liczebności kuropatw bez działań słu­żących całemu środowisku i odwrotnie – poprawa jakości środowiska znajduje swoje potwierdzenie w poprawie liczeb­ności kuropatw.

Osią tworzonych przez GWCT pro­gramów ochrony gatunkowej i ekspery­mentów reintrodukcji kuropatwy była teoria „trzech nóg”. […]

Cały tekst w czerwcowym numerze “Łowca Polskiego”

Aleksander Taras / fot. Shutterstock. iStock, Alamy, archiwum ŁP.

 

Reklama