fot. Shutterstock

Latarki kontra szopy

0
734

W Nadleśnictwie Ruszów w Borach Dolnośląskich najlepsi „lisiarze” z okręgu jeleniogórskiego spotkali się, by podsumować kolejną edycję konkursu redukcji drapieżników. 

Redukcja drapieżnictwa to jeden z kluczy do ratowania zagrożo­nych gatunków ptaków, w tym cietrzewi i głuszców. W okręgu jelenio­górskim i miejscowe władze PZŁ, i tam­tejsi myśliwi mają tego świadomość. Wzrosła ona jeszcze przez minione pięć lat, czyli w czasie, kiedy Fundacja Ochrony Głuszca realizuje na tym tere­nie swój konkurs – stwierdził miejscowy łowczy okręgowy Kazimierz Koncewicz, od początku wspierający akcję i promu­jący ją w kołach łowieckich.

Kilka lat temu mocno akcentował to podczas jednego z takich spotkań dr Andrzej Pałucki, wówczas kierow­nik Działu Edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego, ostrzegając, że na pomoc cietrzewiom w Polsce może być już za późno. W swojej pre­zentacji na temat sytuacji cietrzewia w Polsce, przedstawionej myśliwym w pięknej scenerii górskiej Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Jeleniówka” w Chromcu pod Jelenią Górą, dr Pałucki podkreślał, że zmiany w przyrodzie i właśnie gwałtowny wzrost w ostatnim dziesięcioleciu liczby drapieżników tworzą potężne zagrożenia i rysują dla cietrzewi widmo regresu.

Dwa lata temu – podczas finału akcji – duże wrażenie na jego uczest­nikach zrobiła prezentacja Ryszarda Anglarta na temat projektu przywró­cenia Borom Dolnośląskim popu­lacji głuszców, a zwłaszcza ta jej część, w której przedstawiona została zależność między obecnością lisów i innych drapieżników a możliwo­ścią przetrwania tych wspaniałych kuraków. Wynikało z niej, że bli­sko 80 proc. wszystkich tzw. upad­ków głuszców to rezultat ataków drapieżników.

Podczas tegorocznego podsumo­wania, które tym razem odbyło się 28 czerwca w Nadleśnictwie w Ruszo­wie, zebrani myśliwi mogli z ust Ryszarda Anglarta usłyszeć nieco wię­cej krzepiących informacji na temat sytuacji głuszca na tym terenie. […]

Cały tekst w sierpniowym numerze “Łowca Polskiego”

Daniel Więzik, prezes zarządu FOG, fot. Shutterstock, archiwum ŁP

Reklama