Lekcje pod dębem

0
728

Pod dębem „Piast” odpoczywał Jan III Sobieski i stacjonowały wojska Napoleona, a dziś odbywają się lekcje historii i przyrody, organizowane przez myśliwych. 

Myśliwi z Warszawskiego Koła Myśliwskiego nr 2 z Łomianek od kilku lat współpracują z okolicz­nymi szkołami i biorą udział w progra­mie „Ożywić pola”. W ubiegłorocz­nym finale szkoła z Nowego Miasta zajęła pierwsze miejsce. W połowie stycznia w gospodar­stwie agroturystycznym „Zielone Pół­nocne Mazowsze” prezes koła Marian Serwach wraz z nadleśniczym Nadle­śnictwa Płońsk Tomaszem Józwiakiem kolejny raz przywitali pierwszoklasi­stów z płońskiego Papieskiego Gim­nazjum nr 1. Lekcja miała przybliżyć młodzieży historię regionu, tradycje łowieckie oraz zasady gospodarki pro­wadzonej przez myśliwych i leśników.

Na początek uczniowie obejrzeli ponad 650-letni dąb „Piast”, pod którym według głoszonych legend odpoczywał podczas łowów Jan III Sobieski i sta­cjonowały wojska Napoleona. Obecnie potężne drzewo, mierzące w obwodzie aż 5,8 metra, wpisane jest na listę pomników przyrody Mazowsza. Wraz ze Stanisławem Lasockim, właścicielem gospodarstwa i członkiem warszaw­skiego koła, dzieci odwiedziły pobliskie wydmowe wzniesienie, nazywane „Łysą Polaną”, z którego według podań miał stoczyć się do pobliskich bagien wóz pełen nieodnalezionych do dziś kosztowności.

Młodzież przeszła ścieżką dydak­tyczną, wybudowaną wspólnymi siłami przez leśników i myśliwych, i wysłu­chała opowieści o zwierzętach żyjących w okolicznych lasach, a na zakończenie goście zostali zaproszeni na wspólne pieczenie kiełbasek. Pogadanki ekolo­giczno-historyczne to niejedyna forma edukacji przyrodniczej młodzieży. Warszawskie Koło Myśliwskie od lat współpracuje z Nadleśnictwem Płońsk, organizując konkursy plastyczne dla dzieci z pobliskich szkół podstawo­wych i gimnazjalnych.

Ponadto co roku uczniowie biorą udział w budowaniu podsypów i budek dla kuropatw oraz w jesienno-zimowym dokarmianiu zwierzyny.

Wacław Matysek

Reklama