fot. Michael Breuer

Łowcy zajęcy

0
854

Najnowsze badania archeolo­giczne prowadzone na terenie północno-zachodniej Polski odsłoniły nieznane oblicze naszych przodków. 
Przedstawiciele gatunku Homo sapiens, którzy zasiedlali ziemie Europy Północnej od ujścia Renu do ujścia Wisły w schyłkowym okresie paleolitu (około 12 tys. lat p.n.e.), stwo­rzyli tzw. kulturę hamburską. Jej nazwa pochodzi od miejsca zlokalizowania pierwszego paleolitycznego stanowiska archeologicznego na tym obszarze. Dziś znamy już ponad 150 podobnych sta­nowisk, w tym 10 na terenie Polski.

Twórców tej kultury przyjęto również nazywać łowcami renife­rów. Określenie to bierze się z faktu, że ówcześni przedstawiciele gatunku Homo sapiens, podobnie jak współ­cześni nam mieszkańcy północnych rejonów Skandynawii, swą cywilizację opierali w znacznym stopniu na eks­ploatacji tego gatunku jeleniowatych, jedząc mięso, ubierając się w skóry, pijąc mleko, a nawet wytwarzając przedmioty codziennego użytku z kości i poroża reniferów.

Najnowsze badania archeologiczne prowadzone na terenie północno­-zachodniej Polski odsłoniły zdecy­dowanie odmienne oblicze naszych paleolitycznych antenatów. Dzięki wykopaliskom dowiadujemy się, że choć zajmowali się niemal wyłącznie myślistwem, to jednak nie ograniczało się ono wyłącznie do reniferów, lecz także – i to w o wiele większym stopniu niż dotychczas sądzono – dotyczyło zwierzyny drobnej, w tym zajęcy. Szkie­lety tych zwierząt odkryto niedawno na jednym z polskich stanowisk arche­ologicznych w okolicy wsi Mirkowice w dorzeczu dolnej Warty.

Na miejscu dawnego paleniska znaleziono szczątki różnych gatunków zwierząt – nie tylko zająca arktycznego, ale także ryb z rodziny szczupakowa­tych i karpiowatych. I choć podaje to w wątpliwość trafność określenia „łowcy reniferów”, to jednak utwierdza w przekonaniu, że kultura hamburska była kulturą łowiecką.

Michał Ajdukiewicz / fot. Michael Breuer

Reklama