fot. Rafał Łapiński

Ministerstwo za łowiectwem

0
1472

Polski model łowiectwa pozostaje bez zmian! Ministerstwo Środowiska zdementowało pojawiające się w mediach informacje dotyczące powstawania nowych uregulowań prawnych i zmiany ustawy Prawo łowieckie.

Według zapewnień ministra środowiska Henryka Kowalczyka, aktualny model łowiectwa, oparty na jednej organi­zacji, zapewnia prawidłowe prowa­dzenie gospodarki łowieckiej i jest wzorcowy pod względem zarządzania populacjami zwierzyny. Dzięki naszej organizacji państwo otacza nale­żytą opiekę zwierzynę, która stanowi dobro narodowe.

Poprzez wprowadzenie nowych zapisów w ustawie z 22 marca 2018 roku zwiększył się nadzór ministra środowiska nad Zrzeszeniem. Obec­nie ministerstwo ma także większy wpływ na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie realizowania przez nich określo­nych w ustawie zadań. Co ważne, minister może zlecać wykonywanie kontroli i wydawać zalecenia pokon­trolne z obowiązkiem ich wykona­nia, a także żądać wszelkich wyja­śnień od organów PZŁ. Sprawdza on także pod względem poprawności z obecnym prawem i ewentualnie uchyla wszystkie niezgodne z nim uchwały podejmowane przez Kra­jowy Zjazd Delegatów i Naczelną Radę Łowiecką.

Ministerstwo Środowiska odpowie­działo również na apel koalicji „Niech Żyją!”, zrzeszającej 40 organizacji ekologicznych, a dotyczący zaprze­stania polowań na ptactwo. Według zapewnień resortu, w najbliższym cza­sie nie ulegnie zmianie lista gatunków zwierząt łownych. Nadal pozostanie na niej trzynaście gatunków ptaków. W uzasadnieniu Ministerstwo Śro­dowiska stwierdziło między innymi, że polowanie na wymienione w apelu gatunki: słonki, gęsi (białoczelne, zbo­żowe i gęgawy), kaczki (krzyżówki, czernice, głowienki i cyraneczki), łyski, kuropatwy, bażanty, gołębie grzywacze i jarząbki, jest zgodne z prawem krajowym i europejskim.

Odpowiadając na zarzuty organi­zacji ekologicznych, że w trakcie polowań giną również gatunki chro­nione, resort jednoznacznie stwier­dził, że wszystkie takie przypadki powinny być zgłaszane do odpo­wiednich służb. Według ministerstwa myśliwi nie tylko polują, ale rów­nież dbają o gatunki łowne. Co roku zasiedlają swoje łowiska: bażantami, kuropatwami i kaczkami, oprócz tego poprawiają warunki bytowania tych ptaków.

WM

Reklama