fot. Andrzej Wierzbieniec

Myśliwskie rogi w Łazienkach

0
608

Sygnał „Darz Bór” odegrało ze sceny aż 95 sygnalistów. Koncert muzyki myśliwskiej w warszawskich Łazienkach Królewskich odbył się z okazji 95 lat istnienia Polskiego Związku Łowieckiego.

Jubileusz Zrzeszenia i 100-lecie odzyskania niepodległości pań­stwa stworzyły polskim myśli­wym wyjątkową okazję do podkreśle­nia silnego osadzenia PZŁ w polskiej historii, tradycji i tożsamości narodo­wej. Taki właśnie był cel uroczystego koncertu zorganizowanego przez Zarząd Główny PZŁ 25 sierpnia br. w amfiteatrze w Łazienkach Królew­skich w Warszawie. Patronat hono­rowy nad wydarzeniem objęli mini­ster środowiska Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz dyrek­tor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

W sobotnie sierpniowe popołudnie najpiękniejszy park stolicy należał więc do myśliwych. Setki osób miały możliwość wysłuchania wielogodzin­nego koncertu pod hasłem „Witaj Polsko”. Na scenie występowały kolejne zespoły w zielonych mundu­rach. Symbolem łączącym jubileusze PZŁ i stulecia odzyskania niepodległo­ści był inaugurujący koncert muzyki patriotycznej w wykonaniu Reprezen­tacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka. Było to pierwsze w historii wydarzenie, pod­czas którego pieśni patriotyczne zostały wykonane na rogach myśliwskich. Publiczność otrzymała śpiewniki, dzięki czemu wspólnie odśpiewane zostały między innymi „Warsza­wianka” Karola Kurpińskiego, a także liczne pieśni legionowe i partyzanckie.

Muzyka myśliwska i sygnały łowieckie rozbrzmiewały w Łazien­kach Królewskich przez ponad cztery godziny. Warszawiacy i turyści, goście Zarządu Głównego PZŁ reprezentujący międzynarodowe organizacje łowiec­kie, takie jak CIC i FACE, oraz naro­dowe związki łowieckie z siedmiu krajów Europy, a także wielu myśliwych, którzy przyjechali na to wydarzenie z całego kraju, mieli okazję się przeko­nać, jak wiele osób z naszego środowi­ska rozwija swoje pasje muzyczne.

Wiele wykonań było na najwyż­szym poziomie, na scenie nie zabrakło bowiem Zespołu Sygnalistów Myśliw­skich „Echo” działającego przy Zarzą­dzie Okręgowym PZŁ w Warszawie, poznańskiego Zespołu Pieśni Myśliw­skiej „Nemrod” czy Zespołu Sygnali­stów Myśliwskich „Leśna Brać” z nad­leśnictw Strzałowo i Spychowo. Wystąpili także: „Galindowe Rogi”, „Gorzowska Knieja”, „Akteon”, „Hubertus”, „Pomorskie Rogi”, „Pasja” i Zespół Muzyki Myśliwskiej „Deluxe”.

Wiele działo się wokół amfiteatru. Zarząd Główny PZŁ zorganizował jar­mark wyrobów i akcesoriów myśliw­skich, wystawę zdjęć wyróżnionych w Konkursie Fotograficznym im. Wło­dzimierza Puchalskiego, a także degu­stację dziczyzny. Dużym zainteresowa­niem cieszyły się stoiska edukacyjne – dzieci brały udział w grach tereno­wych, zdobywały wiedzę dotyczącą zwierzyny oraz tego, czym zajmują się myśliwi. Zorganizowano również pokazy sokolnicze.

W ten sposób jubileusz 95-lecia naszej organizacji stał się kolejny raz znakomitą okazją do promocji pol­skiego łowiectwa i prezentacji szerszej publiczności osiągnięć polskich myśli­wych w kulturze, ale także w działa­niu na rzecz polskiej przyrody.

(MG) / Wiadomości / fot. Andrzej Wierzbieniec.

Reklama