Nadliczbowe zęby

0
2154

Podczas ostatniego rykowiska padł byk, u którego stwierdzono anomalię w uzębieniu. W żuchwie znajdują się dwa dodatkowe przedtrzonowce.

U większości ssaków wyróżniamy cztery grupy zębów, tj. sieka­cze, kły, przedtrzonowe i trzo­nowe. Choć budowa i liczba zębów w poszczególnych grupach wynika z założeń genetycznych, to w pro­cesach ewolucyjnych u niektórych gatunków następowały zmiany w uzębieniu.

Tego rodzaju sytuacja wystę­puje wśród przeżuwaczy z rodziny jeleniowatych. U tej grupy zwierząt nastąpiło uwstecznienie zębów siecznych i kłów w szczęce górnej, a na ich miejscu wytworzyła się cha­rakterystyczna rogowa powierzchnia. Również w procesach ewolucyjnych uwstecznieniu uległa pierwsza para zębów przedtrzonowych – zarówno w szczęce, jak i w żuchwie.

U niektórych gatunków występują kły szczątkowe, tzw. grandle. Nie­mniej jednak spotykane są sytuacje, kiedy liczba zębów odbiega od normy. Najczęściej tego rodzaju anomalie spotykane są u saren. Okazuje się jed­nak, że spotykane są również u jeleni.

W minionym sezonie łowieckim w czasie rykowiska na terenie jednego z obwodów łowieckich Nadleśnictwa Rudy Raciborskie został strzelony jeleń byk, u którego stwierdzono anomalię w uzębieniu. W żuchwie znajdowały się dwa dodatkowe przedtrzonowce „pierwszej pary”, po obydwu jej stronach. Zęby te w swojej budowie morfologicznej w niczym nie odbiegały od typowych przedtrzonowców.

Zęby te nie wykazywały śladów zużycia, co uwarunkowane było bra­kiem ich odpowiedników w szczęce. Swoistej deformacji uległy zęby trzonowe trzeciej pary w żuchwie. Deformacja ta objawiała się niemal całkowitym uwstecznieniem trze­ciego płata tych zębów, określanego jako przyząbek. Pomimo opisanych zmian uzębienia strzelony osobnik nie odbiegał w rozwoju od typowych przedstawicieli tego gatunku. Jego wiek oszacowano na 9–10 lat.

Marian Flis

Reklama