„Nadzieja” po przejściach

0
642

Myśliwi z Koła Łowiec­kiego „Nadzieja” z Opaczy za swój cel obrali zwięk­szenie populacji zwierzyny drobnej. Dzierżawiąc dwa obwody – jeden w okolicy Garwolina a drugi nieopo­dal Suwałk – starają się odtworzyć stany zajęcy z lat 90.

Koło zostało założone 85 lat temu przez Jana Lasockiego, Józefa Czecha, Michała Walla, Piotra Hanca i Józefa Hofmana. Byli wśród nich potomkowie bawarskich osadników, którzy przy­byli do Polski na początku XIX wieku. Tereny, na których polowano, stanowiły w większości własność członków koła i obejmowały przestrzeń od Opaczy koło Warszawy w kierunku Raszyna i Nadarzyna.

Po wojnie myśliwi reaktywowali działalność, rozpoczynając od odbu­dowania stanu zwierzyny. Był to czas trudny – nad polskim rolnictwem zawisło widmo kolektywizacji. Z tych powodów w 1953 roku koło zostało rozwiązane, a jako powód podano zbyt małą liczbę członków. Dzier­żawiony do tej pory obwód (bardzo atrakcyjny i położony blisko War­szawy) został przekazany Wojsko­wemu Związkowi Łowieckiemu.

Część myśliwych zrezygnowała, część wstąpiła do sąsiedniego koła w Ursusie. W kwietniu 1957 roku odbyło się zebranie założycielskie KŁ „Nadzieja”. Uczestniczyło w nim 16 myśliwych – w większości rolników, którzy wybrali zarząd z prezesem Janem Lasockim i łowczym Józefem Czechem. Zarząd rozpoczął inten­sywne starania o odzyskanie terenów łowieckich. Zwrócono się do przewod­niczącego Naczelnej Rady Łowieckiej, którym w tamtych latach był gen. Zyg­munt Berling.

Starania zostały uwieńczone poło­wicznym sukcesem. W 1960 roku koło ze względów taktycznych przy­jęło nazwę Rolnicze Koło Łowiec­kie w Opaczy. Starego obwodu nie odzyskano, a 3 września 1960 roku podpisano pierwszą umowę dzier­żawną nowego obwodu łowieckiego o powierzchni 4209 ha w Rudzie Talubskiej koło Garwolina.

Do nazwy „Nadzieja” koło wró­ciło w 1981 roku w wyniku starań ówczesnego łowczego Wojciecha Czajkowskiego. Obecnie siedziba koła znajduje się w Józefowie w pobliżu Otwocka.

W 1985 roku ZG PZŁ, po usilnych staraniach Czajkowskiego, przydzielił kołu „Nadzieja” z Opaczy drugi obwód łowiecki w obecnym województwie podlaskim, u źródeł Biebrzy.

Z okazji 70. rocznicy powstania koła została odsłonięta grota św. Huberta w Sanktuarium Maryjnym w Górkach koło Garwolina. Tam też na tablicy upamiętniono nazwiska członków zało­życieli, a na wykutych w brązie liściach dębu nazwiska fundatorów.

Koło liczy zaledwie 23 myśliwych i dwóch stażystów, a jego zarząd to: Krzysztof Mościcki – prezes, Artur Pie­trzak – łowczy, Marek Dębała – skarb­nik, Jerzy Muniak – sekretarz, Andrzej Radziwonowicz – podłowczy.

Wiesław Gąbka

Reklama