Nowa Rada

0
1598

Pierwsze nieformalne spo­tkanie nowej Naczelnej Rady Łowieckiej było oka­zją do omówienia bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem PZŁ. Otworzył je Łowczy Krajowy Piotr Jenoch, informując uczestników o treści pisma ministra środowiska Henryka Kowalczyka, który zade­cydował, że w związku z zaistniałą sytuacją prawną zwołanie pierwszego posiedzenia NRŁ powierza ZG PZŁ, co powinno nastąpić w ciągu trzech tygodni.

Dodatkowo Łowczy Krajowy omó­wił działania, jakie były zrealizowane w ostatnich miesiącach przez Zarząd Główny, w tym kwestię przeprowa­dzonego audytu oraz prac nad projek­tem nowego statutu.

Z kolei dyrektor do spraw promocji i projektów Katarzyna Sikora przed­stawiła Radzie działania dotyczące projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, m.in. w zakresie zwal­czania wirusa ASF. Omówiła także zadania z dziedziny edukacji i pro­mocji łowiectwa oraz poinformowała o planach dotyczących komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Polskiego Związku Łowieckiego.

Spotkanie wykorzystano do zapo­znania się członków Rady, którzy przedstawili się i zaprezentowali swoją dotychczasową działalność w naszym związku. Podczas spotka­nia ustalono, że termin pierwszego formalnego posiedzenia NRŁ zosta­nie wskazany po ustaleniach dokona­nych przez Łowczego Krajowego.

SR / Wiadomości.

Reklama