fot. BIOS Photo

O wilku mowa

0
1024

Ochrona wilków zdała egzamin – nie wymagają one dotychczasowej ochrony. Czas na pragmatyczne, zindywidualizowane i elastyczne podejście w krajach członkowskich UE.

W połowie listopada ubie­głego roku zdecydowaną większością głosów Parla­ment Europejski przyjął rezolucję „Plan działań na rzecz natury, ludzi i gospo­darki”, w której czytamy: „[Parlament Europejski – przyp. red.] zwraca uwagę, że w niektórych regionach Europy gatunki określone w dyrektywie siedli­skowej jako wymagające szczególnej ochrony osiągnęły dobry status ochrony i tym samym mogą zagrażać innym gatunkom oraz zwierzętom gospo­darskim, co może zakłócić naturalną równowagę ekosystemu; wzywa Komi­sję do opracowania procedury oceny umożliwiającej zmianę statusu ochrony gatunków w określonych regionach po osiągnięciu pożądanego poziomu ochrony”. I w kolejnym punkcie: „[Par­lament Europejski – przyp. red.] przypo­mina, że w pewnych regionach współ­istnienie ludzi i dużych mięsożerców, w szczególności wilków, może negatyw­nie wpływać na zrównoważony rozwój ekosystemów i zamieszkanych obsza­rów wiejskich, zwłaszcza w kontekście tradycyjnego rolnictwa i zrównoważo­nej turystyki, oraz na inne dziedziny działalności społeczno-ekonomicznej; wzywa Komisję i państwa członkow­skie do podjęcia konkretnych środków radzenia sobie z tymi problemami, aby nie narazić na szwank zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, uznając jednocześnie elastyczność przewidzianą w dyrektywie siedliskowej”.

Nosił wilk razy kilka

Rezolucja weryfikuje stan realiza­cji działań wymaganych do osiągnięcia celów wskazanych w „Konwencji o róż­norodności biologicznej”, „Strategicz­nym planie bioróżnorodności na lata 2011–2020” i w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. „Prze­prowadziliśmy staranny przegląd wspo­mnianych dyrektyw i na tej podstawie stwierdziliśmy, że spełniają one swoją rolę”, wyjaśnił pierwszy wiceprzewod­niczący UE ds. lepszego stanowienia prawa Frans Timmermans. […]

Cały tekst w styczniowym numerze “Łowca Polskiego”

Aleksander Taras / fot. BIOS Photo.

Reklama