Pieniądze na kuropatwy

0
897

Jak zdobyć fundusze na introduk­cję kuraków polnych, tworzenie remiz oraz edukację ekologiczną? Ciekawe źródło finansowania znala­zło trzech myśliwych z KŁ „Sokół” z Kiszkowa opodal Gniezna.

Założyli nieformalną grupę „Poznajmy Świat”, skupiającą osoby związane z ochroną przyrody. Skorzystali z Programu Polsko­-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Światowid”. Przyznano im dotację w wysokości 4,5 tys. zł.

Środki pozwoliły na zbudowanie 40 budek lęgowych oraz zasadzenie 700 drzew i krzewów. Na terenie obwodu dzierżawionego przez Koło Łowieckie „Sokół”, przy gminnych drogach, na miedzach i nieużytkach posadzono jawory, lipy, kruszyny, klony polne, berberysy, dzikie jabłonie, kaliny kora­lowe i derenie. Do akcji introdukcji kuraków polnych, rozwieszania budek w parkach oraz sadzenia drzew i krze­wów myśliwi – Tomasz Przybyłowicz, Paweł Wiśniewski i Bartosz Krąkowski – zaprosili dzieci ze szkół podstawo­wych w Łagiewnikach Kościelnych i Sławnie.

– Po zajęciach w terenie, już w kla­sach, odbyła się część teoretyczna – powiedział nam Bartosz Krąkowski, sekretarz koła i koordynator projektu. – Uporządkowaliśmy i usystematyzowa­liśmy wiedzę dzieci o ptakach krajobrazu rolniczego. Mówiliśmy o biologii i eko­logii poszczególnych gatunków. Wyja­śnialiśmy, czy są wędrowne, czy osiadłe, ile składają jaj, jak długo je wysiadują i czym się żywią. Pokazywaliśmy, jak odróżnić samca od samicy i co stanowi największe zagrożenie dla gatunku. Jeste­śmy przekonani, że taką lekcję przyrody uczniowie zapamiętają na długo.

Bartosz Marzec

Reklama