fot. Bartosz Marzec

Podlaski rekord

0
1444

Najmocniejsze i najcie­kawsze parostki zdobyte w kończącym się sezonie w okręgu bialskim można było zobaczyć na wystawie zorganizo­wanej w tamtejszej siedzibie ZO PZŁ. Taką liczbą medalowych tro­feów myśliwi mogli się pochwalić po raz pierwszy w historii.

– Spośród 1339 parostków przedstawionych do oceny prawi­dłowości odstrzału aż 182 otrzy­mały medal, z czego 38 złoty, 70 srebrny i 74 brązowy – powiedział Roman Laszuk, łowczy okręgowy. – To dla nas rekordowy wynik. Z pewnością wpłynęła na niego stosunkowo łagodna zima, ale czynniki klimatyczne nie tłuma­czą wszystkiego. Istotne znacze­nie ma też fakt, że myśliwi, zgod­nie z naszymi zaleceniami, coraz częściej wykładają w łowiskach preparaty służące odrobaczaniu saren oraz sól w lizawkach. Należy również pochwalić selekcjonerów za zdyscyplinowanie i fachowość – zaledwie czterem trofeom przy­znano czerwony punkt, oceniając odstrzał za naganny.

O prawidłowo prowadzonej gospodarce łowieckiej mówiono podczas spotkania opłatko­wego zorganizowanego przez ZO PZŁ. Ksiądz Jacek Guz z sanktu­arium w Pratulinie podkreślał, że wierni, którzy wiedzą o jego łowieckiej pasji, nieraz dzięko­wali za zaangażowanie myśli­wych w pracę na rzecz środowiska i współpracę z rolnikami, w tym zwłaszcza za pomoc w zwalcza­niu plagi ASF. Duchowny wezwał zgromadzonych przedstawicieli kół łowieckich okręgu, aby słu­żyli przyrodzie w duchu świętego Huberta i dochowali wierności tradycji, która pozwala zachować narodowi tożsamość i pozostać w łączności z minionymi pokole­niami.

Obecną sytuację naszego Zrzeszenia przedstawił Andrzej Daniluk, nowo wybrany czło­nek NRŁ i Kapituły Odznaczeń Łowieckich. Jak zaznaczył, dzięki zapoczątkowanej właśnie refor­mie Polskiego Związku Łowiec­kiego sprostamy czekającym nas wyzwaniom. Odbyło się również wręczenie odznaczeń – Medali Zasługi Łowieckiej oraz medalu Zasłużony dla Łowiectwa Bial­skopodlaskiego. Medalem Świę­tego Huberta wyróżniono księdza Jacka Guza, Zbigniewa Kozioła i łowczego okręgowego Romana Laszuka. Pamiątkowe kordelasy otrzymali Wojciech Kobylarz, kronikarz podlaskiego łowiectwa, i Janusz Wardak, który przez 40 lat działał w wojewódzkiej, a następ­nie okręgowej komisji rewizyjnej.

Bartosz Marzec

Reklama