fot. Shutterstock

Policzono zwierzynę

0
1648

W wyniku obserwacji prowadzonej przez myśliwych i leśników stwierdzono, że w podkarpackich lasach bytuje blisko 14 tys. jeleni, 40,5 tys. saren oraz ponad 500 łosi. W ciągu ostatnich pięciu lat populacja łosia powiększyła się dwukrotnie. Stwierdzono także znaczny wzrost liczby drapieżni­ków – doliczono się 230 niedźwie­dzi, przeszło 600 wilków, około 200 rysi i 230 żbików. Populację żubrów podano co do sztuki – jest ich 551. Na poziomie około 9 tys. ustabilizowała się liczebność lisów (sześć lat temu było ich 10,3 tys.). Dzików jest 1,8 tys., dużo mniej niż dwa lata temu, gdy popula­cję czarnego zwierza szacowano na 6,5 tys.

– To skutek redukcji związanej z wystąpieniem ASF na terenie kraju – tłumaczy Edward Marsza­łek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

W podkarpackich lasach stwier­dzono także 5,3 tys. kun leśnych i domowych, 2,8 tys. borsuków, 1,5 tys. jenotów oraz 2,3 tys. tchó­rzy. Na terenie nadleśnictw Gło­gów, Leżajsk, Lutowiska i Ustrzyki Dolne po raz pierwszy zinwenta­ryzowano pojedyncze osobniki szakala złocistego. W nadleśnic­twach Strzyżów i Leżajsk obserwo­wano też pojedyncze szopy pracze.

Jak dowiedział się „Łowiec Pol­ski”, badanie obejmowało teren RDLP w Krośnie. Znajduje się tam 179 obwodów, w których gospo­daruje 108 kół łowieckich. Meto­dologia inwentaryzacji była uroz­maicona. Całoroczną obserwację prowadziły nadleśnictwa i koła łowieckie. Zastosowano też telede­tekcję z użyciem samolotów oraz uwzględniono zdjęcia z kamer ter­mowizyjnych i fotopułapek.

(PS)

Reklama