fot. Shutterstock

Polowanie to ochrona

0
536

Myśliwi odgrywają klu­czową rolę w zarzą­dzaniu środowiskiem, są strażnikami natury i dzikiej przyrody. Tak twierdzi George Aman, prezes CIC (Międzynaro­dowej Rada Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny).

Warto przypomnieć, że na pół­kuli północnej działa 30 milio­nów myśliwych (w Europie jest ich siedem milionów). To zdy­scyplinowana armia współpracu­jąca z profesjonalnymi organiza­cjami ochrony przyrody i służąca nauce. Zaprzestanie polowań miałoby katastrofalne skutki dla bioróżnorodności, doprowadzi­łoby do przegęszczenia niektórych populacji i co za tym idzie – nasi­lenia się konfliktów z rolnikami. Jednak przeciwnicy łowiectwa, bazujący na emocjach, nie chcą na ten temat rozmawiać.

(PS)

Reklama