fot. commons.wikimedia.org (Rafael Palomo López y José Sánchez Rodríguez)

Polowanie w parkach

0
811

W Hiszpanii toczy się obecnie burzliwa dyskusja wokół projektu nowelizacji prawa o parkach narodowych.

Jeśli tamtej­szy parlament zatwierdzi projekt – a wszystko na to wskazuje – w hiszpańskich parkach narodowych będzie można między innymi polować. W myśl nowego projektu, parki narodowe zyskają autonomię w kwestii dopusz­czalności zakazanych dotychczas dzia­łań i aktywności w celach komercyjnych – w tym między innymi łowiectwa, wędkowania, zbioru runa, eksploatacji minerałów, gospodarki leśnej i wodnej.

Oczywiście nie obyło się bez prote­stów. Grupa organizacji pozarządowych na czele z wiodącymi hiszpańskimi organizacjami ekologicznymi – Przy­jaciółmi Ziemi (Amigos de la Tierra), Ekologami w Akcji (Ecologistas en Acción), Greenpeace, BirdLife i WWF – prowadzi intensywną kampanię na rzecz zachowania obecnego statusu ścisłej ochrony parków narodowych. Ich zdaniem, projekt nowego prawa stoi w bezpośredniej sprzeczności z dotych­czasową zasadą, w myśl której parki narodowe są chronionym elementem narodowych zasobów przyrodniczych i podlegają restrykcyjnej ochronie, z całkowitym wyłączeniem możliwości wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów komercyjnych. Zdaniem przedsta­wicieli tych organizacji, obecny rządowy projekt zmiany prawa o parkach narodowych koncentruje się wyłącznie na nieuprawnionym faworyzowaniu interesów prywatnych kosztem intere­sów ochrony przyrody.

Zwolennicy projektu nie widzą w nim naruszenia interesów ochrony przyrody, stwierdzając, że o ile parki narodowe rzeczywiście są cennym zaso­bem naturalnym, to jednak w myśl obo­wiązujących przepisów są one zasobem całkowicie niewykorzystywanym lub wykorzystywanym nieefektywnie. Dla społeczności lokalnych znajdujących się na terenach parków narodowych, a niekiedy również dla społeczności położonych na terenach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie parków narodowych, stanowią one często jedyne źródło utrzymania. Zdaniem autorów projektu, zmiana prawa dopuszczająca zakazane dotychczas formy działalności nie stanowi zagro­żenia dla terenów chronionych, lecz jest jedynie prawnym unormowaniem zjawisk, które są niezbędne dla zacho­wania dotychczasowego charakteru terenów chronionych. Jak podkreślają, dzięki proponowanemu rozwiązaniu prognozowane jest ponad pięciokrotne zwiększenie przychodów generowanych przez parki narodowe, dzięki czemu możliwe będzie utrzymanie ich obec­nego statusu oraz finansowanie działań ochronnych, które przy obecnym budżecie są niemożliwe do realiza­cji. Zwolennicy projektu podkreślają również, że proponowane zmiany, ich skala, zakres i wpływ na środowisko podlegać będą ścisłemu monitoringowi w celu wyeliminowania jakichkolwiek negatywnych skutków dla środowiska.

Aleksander Taras / fot. commons.wikimedia.org (Rafael Palomo López y José Sánchez Rodríguez)

Reklama