fot. Shutterstock

Powrót granic

0
566

Wracają gra­nice państw europejskich, ale nie z powodu pro­blemów z emigrantami. Powodem jest zagroże­nie epidemiologiczne ze strony ASF. Do grona państw, które zdecydowały się na budowę trwałych przeszkód dla swobod­nego przemieszczania się dzików, dołączają kolejne kraje. Rumuński rząd poin­formował, że nie udało się powstrzymać rozprze­strzeniania się choroby i w pierwszej połowie bie­żącego roku zanotowano liczne ogniska ASF.

Nie czekając na decyzje władz unijnych, zagrożone kraje biorą sprawy w swoje ręce. Bułgaria już rozpo­częła konstrukcję 133-kilo­metrowego płotu bloku­jącego przejście dzikich zwierząt w newralgicznej strefie po tym, jak ogniska ASF stwierdzono w okoli­cach Giurgeni położonego na lewym brzegu Dunaju.

Podobne działania rozwa­żają obecnie władze Węgier po tym, jak przypadki ASF stwierdzono w okolicach Carastelec, zaledwie 30 km od węgierskiej granicy. Wcze­śniej zapowiedź budowy płotu ogłosiła Dania, pla­nując ogrodzenie przed dzikami na całej długości granicy z Niemcami.

(AT) / Wiadomości.

Reklama