Spotkanie łowczych

0
531

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Polskim Związku Łowieckim, wynika­jącymi ze znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie, nastąpiły zmiany kadrowe w terenowych strukturach związku. 19 czerwca 2018 roku podczas odprawy łowczy krajowy oficjalnie podziękował oso­bom, które przestały pełnić funkcje łowczych okręgo­wych. Przekazując słowa podziękowania, Piotr Jenoch bardzo mocno podkreślił zasługi łowczych i ich zaanga­żowanie w kształtowanie pozytywnego wizerunku Pol­skiego Związku Łowieckiego.

Kolejnego dnia odbyła się narada urzędujących łow­czych okręgowych, podczas której łowczy krajowy dokonał oficjalnego przedstawienia nowo powołanych łowczych oraz poruszył kwestie związane z problema­tyką bieżącego funkcjonowania PZŁ w nowych realiach prawnych.

Dyskutowano o organizacji okręgowych zjazdów dele­gatów, o propozycjach kolejnych zmian w ustawie Prawo łowieckie, o możliwości ubezpieczenia członków zarządów okręgowych i zarządów kół w zakresie odpowiedzialno­ści wynikającej ze znowelizowanej ustawy Prawo łowiec­kie oraz o zagadnieniach związanych z występowaniem i rozprzestrzenianiem afrykańskiego pomoru świń. Pro­blem zwalczania ASF, a szczególnie rolę myśliwych w reali­zacji tego zadania, przedstawił szczegółowo zaproszony na naradę Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Leka­rza Weterynarii.

(MF)

Reklama