fot. iStock.

Sukcesy tygrysów

0
919

W dalekiej Rosji uruchomiono ambitny plan restytucji tygrysów amurskich – żywej ikony syberyjskiej fauny. W 2022 roku – według kalendarza chińskiego w Roku Tygrysa – naukowcy zamierzają osią­gnąć liczebność ponad 6 tysięcy kotów żyjących na wolności. Oznacza to nie­mal podwojenie obecnej populacji, któ­rej liczebność w 2010 osiągnęła poziom 3200 osobników. Kłusownicy odpowia­dali wówczas za 70 proc. wszystkich wypadków śmiertelnych.

Uruchomiono wówczas specjalny program, który w sposób szczególny skoncentrował się na problemie kłu­sownictwa będącego bodaj najwięk­szym zagrożeniem dla bezpieczeństwa populacji ze względu na stałe i nie­słabnące zapotrzebowanie tradycyjnej medycyny chińskiej, w której – podob­nie jak ma to miejsce z rogami noso­rożców – wykorzystywane są organy, skóry i kości tych zwierząt.

Nie była to może sytuacja równie krytyczna, co w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy liczebność amurskich tygrysów oceniano na 20–30 osobni­ków, nie dając temu gatunkowi więk­szych szans na przetrwanie. Uznano jednak, że presja ze strony kłusowni­ków i zapotrzebowanie rynku wyma­gają podjęcia radykalnych działań. Pamiętajmy, że naturalny zasięg wystę­powania tygrysów syberyjskich w ciągu ostatnich 150 lat skurczył się o niemal 95 proc., podczas gdy na rodzimych terenach tych wspaniałych kotów poziom zaludnienia osiągnął rekor­dową liczbę 3,2 miliarda ludzi, a więc podwoił się od 1977 roku.

Jak na razie program ochrony może pochwalić się sporymi sukce­sami, przede wszystkim za sprawą bezwzględnej walki z kłusownic­twem. Ma ona jednak swoje bezpo­średnie odzwierciedlenie w liczbach – w ubiegłym roku szacowana liczeb­ność tygrysów osiągnęła liczbę 3900 osobników.

Gabriel Wolniewicz / fot. iStock.

Reklama