Tablice ostrzegawcze

0
1178

Znowelizowana w tym roku ustawa Prawo łowieckie nałożyła na dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich obowiązek oznakowania polowań zbiorowych. Na przepisy wyko­nawcze dotyczące wzoru i sposobu umieszczenia tablic ostrzegaw­czych czekaliśmy sześć miesięcy. Minister środowiska podpisał rozporządzenie i dał nam tylko pięć dni okresu przejściowego, więc od 15 października mamy nowe obowiązki.

Teraz każda zbiorówka musi zostać oznakowana tablicą ostrzegawczą o wymiarach 60 × 40 cm. Tablica ta powinna być wykonana z masy plastycz­nej lub blachy stalowej ocynkowa­nej lub aluminiowej. Rozstawiać je mamy w odległości nie mniejszej niż 200 metrów i nie większej niż 1000 metrów od granicy obszaru, na którym polujemy. Tablice mają być umieszczone w miejscach, które zapewnią bezpieczeństwo oso­bom postronnym. Ministerstwo wyszczególniło szlaki turystyczne, parkingi leśne oraz miejsca zebrań publicznych.

Oznakowanie dotyczy obszaru polowania, czyli nie pojedynczych miotów, tylko całego obszaru obję­tego polowaniem w danym dniu. W przypadku gdy jest to cały obwód łowiecki, tablice należy umieścić na granicy obwodu, bez rygoru zachowania opisanych wcześniej odległości. Również w sytuacji, gdy granica obszaru polowania znaj­duje się w odległości mniejszej niż 200 metrów od granicy obwodu, tablice ostrzegawcze rozmieszcza się na granicy obwodu.

Tablice powinno się umieścić w sposób zapewniający ich dobrą widoczność, na wysoko­ści 160 cm od poziomu gruntu. Istotny w tym względzie jest fakt, że mocowanie tablicy powinno być na tyle trwałe, aby utrudniało ich demontaż przez osoby postronne. Oznakowa­nie obszaru polowania powinno nastąpić nie wcześniej niż na 24 godziny przed jego rozpoczę­ciem. Z kolei demontaż tablic powi­nien nastąpić po jego zakończeniu, jednak nie później niż po upływie 24 godzin od jego zakończenia.

(MF)/ Wiadomości

Reklama