fot. Tomasz Kania

Transgraniczne porozumienie

0
695

W Bratysła­wie 7 grud­nia ubiegłego roku prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec podpisał w imie­niu Polskiego Związku Łowieckiego memoran­dum o współpracy między myśliwymi Czech, Słowa­cji, Węgier i Polski.

Głów­nym celem porozumienia jest współpraca przy zarzą­dzaniu zwierzyną i zaso­bami naturalnymi oraz przy promocji łowiectwa. Wymiana doświadczeń i transgraniczna koordy­nacja interesów naszego środowiska będą istot­nymi narzędziami rozwią­zywania problemów oraz pomogą sprostać wyzwa­niom, jakie wynikają ze zmieniającej się misji współczesnego łowiectwa.

(AL) / Wiadomości.

Reklama