W obronie polskiego łowiectwa

0
1140

Koleżanki i Koledzy!

Petycja wysyłana za pomocą strony PZŁ w części została potraktowana przez sejmowy serwer jako spam. Dlatego prosimy Was o niezwłoczne skopiowanie poniższego tekstu i przesłanie go z prywatnej poczty do jak największej liczby posłów. Pod tekstem zamieszczamy ogólnie dostępne adresy mailowe parlamentarzystów.

Redakcja „Łowca Polskiego”

—————–

Szanowni Parlamentarzyści!

Za kilka dni odbędzie się w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy Prawo łowieckie. Apelujemy więc do Państwa o niepodejmowanie działań, które zniszczą polskie łowiectwo i zniweczą trud wielu pokoleń Polaków.

Nie sposób nam sobie wyobrazić wprowadzenia zakazu obecności na polowaniach dzieci do 18 roku życia! Rodzina pozostaje fundamentem państwa polskiego, a okazało się, że parlament nie ufa rodzicom w kwestii bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju ich dzieci!

Dlaczego odbieracie myśliwym prawo do wychowania dzieci zgodnie z naszymi przekonaniami? Zapis ten łamie konstytucję przynajmniej w trzech artykułach!

Art. 31 Konstytucji RP głosi, że „wolność człowieka podlega ochronie prawnej”. Przypominamy więc, że dziecko to też człowiek!

Art. 32 Konstytucji RP mówi, że „Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władzę publiczną”. Nam tymczasem ogranicza się prawo do wychowania własnych dzieci!

Art. 47 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. A więc także rodzice, którzy są myśliwymi, mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami!

Prosimy przyjąć do wiadomości, że zmiana w ustawie Prawo łowieckie wprowadza NAJOSTRZEJSZE REGULACJE NA ŚWIECIE! W żadnym kraju nie ma ograniczeń w zakresie biernego uczestnictwa dzieci w polowaniach. A w wielu, choćby Wielkiej Brytanii, nie ma ograniczeń co do wykonywania polowania przez dzieci. Decyzję o tym pozostawia się rodzicom. W Finlandii dziecko, aby polować, musi zdać egzamin pisemny. Myśliwym może więc zostać od momentu, gdy posiądzie umiejętność czytania i pisania. W Norwegi od 14 roku życia, w Austrii od 16 roku życia, w Niemczech od 16 roku życia. W Polsce wykonywać polowanie można od momentu ukończenia 18 roku życia, a zatem to już i tak jedno z najbardziej radykalnych ograniczeń w tym zakresie. Polskie prawo dopuszcza pracę małoletniego powyżej 16 roku w zakładzie pogrzebowym i w ubojni. Jednocześnie będzie się zabraniać obecności na polowaniu?

Wprowadzenie przepisu karnego do ustawy Prawo łowieckie zakazującego strzelania w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań mieszkalnych w praktyce uniemożliwi zwalczanie afrykańskiego pomoru świń na olbrzymich terenach występowania tej choroby. Szczególnie w okolicach wszystkich miast oraz obszarów Polski z zabudową kolonijną. Pozostaje to w jawnej sprzeczności z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (MZ ds. ASF) oraz wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także decyzjami premiera Mateusza Morawieckiego. W myśl tych postanowień Polski Związek Łowiecki ma ograniczyć liczebność populacji dzika do 0,1 osobnika na km².

Przepis ten zakazuje – poza wykonywaniem odstrzału w czasie polowania – wykonywania także odstrzałów sanitarnych oraz redukcyjnych w opisywanej strefie. Wprowadzenie go jest kuriozalne i niedorzeczne w kontekście prowadzonej obecnie walki z chorobą zakaźną.

W trakcie głosowania na połączonych Komisjach Rolnictwa i Środowiska pogrzebana została polska kynologia myśliwska! Przetrwała zabory, podniosła się po kataklizmie drugiej wojny światowej, przetrwała czasy PRL-u i właśnie teraz zdecydowaliście się Państwo ją pogrzebać! Polscy hodowcy przestaną się liczyć w Europie. Wybitne polskie psy użytkowe jak Ogar Polski, czy Gończy Polski po raz kolejny popadną w niebyt.

Uniemożliwienie układania utrudni w istotny sposób zwalczanie ASF. Nie ma wątpliwości, że udział psów w polowaniach znacząco zwiększa ich efektywność. W terenach trudnodostępnych czy w wielohektarowych uprawach psy wypłaszały dziki. Wprowadzenie tego zapisu znacząco wpłynie na zwiększenie liczby wypadków zarówno psów, jak i osób im towarzyszących – niedoświadczone czworonogi będą nieprzygotowane do wykonywania swoich zadań. Pod wrażeniem nakręconych za granicą filmów przedstawiających bestialskie zachowania, wydano wyrok na polską kynologię! I to bez chwili refleksji nad dorobkiem polskiej kynologii!

Przyjęcie tych samych rozwiązań w zakresie układania ptaków łowczych uniemożliwi uprawianie sokolnictwa, które zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, a przecież jesteśmy zobligowani do ochrony naszej spuścizny kulturowej.

Proponowane w druku sejmowym nr 2234 zapisy odbierają Polskiemu Związkowi Łowieckiemu samorządność. To nawet nie kwestia wprowadzenia nadzoru, lecz w istocie przejęcie władzy. Projekt ustawy zakłada całkowitą likwidację udziału czynnika społecznego w pracy i kontroli pracy PZŁ. Zmiany ustawowe zakładają likwidację Okręgowych Rad Łowieckich, a wpływ Naczelnej Rady Łowieckiej będzie odtąd czysto iluzoryczny. W jasny i oczywisty sposób naruszone zostają swobody obywatelskie. W tym kontekście warto przypomnieć, że Polski Związek Łowiecki utrzymuje się ze składek członków, a nie z przychodów z tusz zwierzyny, czyli środków publicznych. Środki finansowe ze sprzedaży tusz trafiają do kół łowieckich – osób prawnych.

Zmiany ustawy Prawo łowieckie, przedstawione w druku sejmowym nr 2234, naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone mechanizmy są niezgodne z:

Art. 12. – Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Art. 17. 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 58. 1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

Art.. 58. 2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.

Art.58. 3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.

Rzekoma realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie prawa własności skutkować będzie wprowadzeniem możliwości wyłączania gruntów z możliwości wykonywania polowania w formie oświadczenia przed starostą. Zgodnie z projektem, informowany jest jedynie podmiot wydzierżawiający (starostwo, Lasy Państwowe), a nie dzierżawca lub zarządca obwodu. Spowoduje to konflikty i nieporozumienia, które nie będą wynikać ze złej woli.

Szanowni Państwo! Popierając zapisy tego projektu, czynicie zamach na samorządną organizację, polską rodzinę, a także dorobek wielu pokoleń ludzi, którzy budowali polskie łowiectwo.

Polscy myśliwi tego Państwu nie zapomną!

Treść petycji w formacie MS Word Treść petycji w formacie Adobe PDF

 

Reklama