fot. EastNews

Walczące pogranicze

0
405

Rozprzestrzenia­nie się ASF spra­wia, że podejmo­wane są różne działania zmierzające do ograni­czania możliwości poja­wiania się tego groźnego wirusa na nowych obsza­rach.

Ważną rolę odegra obserwacja – za pomocą urządzeń Straży Granicz­nej – migracji dzików w obrębie wschodniej granicy kraju. Z inicja­tywy Ministerstwa Rol­nictwa i Rozwoju Wsi 9 sierpnia br. w Nadbu­żańskim Oddziale Straży Granicznej w Terespolu odbyło się spotkanie mające na celu zapozna­nie się z możliwościami wykorzystywania tego sprzętu.

Zaprezentowano urzą­dzenia rozmieszczone na stałych wieżach obser­wacyjnych oraz znajdu­jące się w wyposażeniu samochodów patrolo­wych i patroli pieszych. Uzyskane informacje mogą być na bieżąco udostępniane myśli­wym celem podejmo­wania szybkich dzia­łań w zakresie redukcji dzików znajdujących się w obrębie pasa objętego monitoringiem.

Ustalono, że zasadne będzie stworzenie pro­gramu pilotażowego w zakresie korzystania przez myśliwych z infor­macji pograniczników. W porozumieniu z PZŁ ustalono, że program obejmie kilka obwodów łowieckich przy gra­nicy z obwodem kali­ningradzkim, w rejonie, gdzie według danych Straży Granicznej najczę­ściej występują migracje dzików.

Koła łowieckie będą miały za zadanie wytypo­wać myśliwego lub grupę myśliwych mieszkających najbliżej rejonów przy­granicznych do utrzymy­wania stałego kontaktu ze Strażą Graniczną. Jeśli działania przyniosą pozy­tywne efekty w zakresie redukcji dzików, pro­gram zostanie rozsze­rzony na inne tereny przygraniczne.

Marian Flis

Reklama