fot. Shutterstock

Walka z pomorem

0
724

Przypadki zachorowania na afry­kański pomór świń wykrywane są na coraz większym tere­nie – ostatnio ogniska wirusa stwier­dzono w Czechach i Rumunii.

Wbrew pierwotnym oczekiwaniom choroba rozprzestrzenia się coraz szybciej, dla­tego konieczne było wprowadzenie regulacji prawnych, które nakładają nowe obostrzenia na hodowców trzody chlewnej, a także pomogą myśliwym w zwiększeniu odstrzału dzików.

Na początku sierpnia minister śro­dowiska podpisał rozporządzenia, które liberalizują prawo w zakresie odstrzału dzików. Zmianie uległ przede wszystkim okres polowań na czarnego zwierza. Obecnie będzie można strzelać do dzi­ków przez cały rok.

Bardzo korzystną zmianą zapro­ponowaną przez ministra środowiska jest wprowadzenie w rocznych pla­nach łowieckich zamiast optymalnej – minimalnej liczby dzików. Z czym się to wiąże? Przede wszystkim ograniczy formalności związane ze zwiększeniem planu odstrzału dzików, ponieważ nie będzie górnej granicy, a tym samym nie będzie możliwe przekroczenie rocznego planu łowieckiego.

Istotną zmianą w zakresie rocznych planów łowieckich jest dopuszczenie do korekty tych planów na podstawie podejrzenia wystąpienia choroby zakaź­nej. Minister środowiska zdecydował również o nieuwzględnianiu w pla­nach łowieckich ubytków wynikających z odstrzału sanitarnego. Zmiany wejdą w życie dopiero od następnego sezonu łowieckiego.

Na spotkaniu łowczych okręgo­wych z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rolnic­twa i Rozwoju Wsi padła propozycja, by – dla zwiększenia odstrzału dzi­ków – dopuścić do polowania urzą­dzenia optyczne przetwarzające obraz. W związku z powyższym minister środowiska wprowadził taką zmianę w regulaminie polowań, dopuszczając te urządzenia do polowania na dziki w strefach objętych restrykcjami związa­nymi z występowaniem ASF.

Pozwolenie nie dotyczy strefy WAMTA, gdzie dokonywany jest odstrzał sanitarny, a jedynie stref oznaczonych kolorami czerwonym, żółtym i niebie­skim, do których należą tylko wybrane gminy. Wraz z decyzją Komisji Europej­skiej o poszerzeniu zasięgu stref zwięk­szeniu ulegnie również obszar, na którym będzie można używać urządzeń przetwa­rzających obraz. Rozporządzenie o moż­liwości wykorzystywania nokto- i ter­mowizji przy wykonywaniu polowania weszło w życie 4 sierpnia 2017 r.

Minister środowiska wprowadził również możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polo­wania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie. Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność odstrzału jak naj­większej liczby dzików i ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa. Po wejściu w życie tego zapisu wielu myśliwych podniosło kwestie bezpieczeństwa – i słusznie – ponieważ bezpieczeństwo pozostaje zawsze na pierwszym miejscu. Należy jednak zwrócić uwagę, że wiel­kość naszych obwodów umożliwia wykonywanie obu rodzajów polowania w tym samym czasie, a odpowiednia organizacja zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. Osoby nadal nieprzekonane powinien uspokoić fakt, że aby móc polować indywidualnie w obwodzie, gdzie wcześniej zgłoszone było polowanie zbiorowe, każdorazowo wymagana jest zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

Ministerstwo, wychodząc naprzeciw postulatom myśliwych i po przeana­lizowaniu danych dotyczących liczeb­ności jeleni, wydłużyło okres polowań na łanie i cielęta. Obowiązujący dotych­czas okres polowań wynosił niespełna 4 miesiące i był najkrótszy w Euro­pie! Rozpoczęcie sezonu od 1 września spowoduje równomierne rozłożenie odstrzału na cały okres, a tym samym odstrzał zmniejszy się w styczniu, kiedy warunki pogodowe często uniemożli­wiają organizowanie polowań.

Podobna sytuacja ma miejsce rów­nież w przypadku danieli. Ich populacja jest wprawdzie mniejsza w porównaniu z populacją jeleni, jednak w części obwo­dów występuje bardzo wysokie zagęsz­czenie. Dlatego ministerstwo wydłużyło okres polowań również na ten gatunek, wyznaczając początek sezonu na 1 wrze­śnia. Zmiany okresów polowań weszły w życie i obowiązują od tego sezonu.

Zmiany w regulaminie polowań i okresach ochronnych wykorzy­stano do uregulowania prawnej sytu­acji nowego gatunku, jaki pojawił się w naszym kraju. Chodzi o szakala zło­cistego. Nie można wykluczyć, że w naj­bliższym czasie dojdzie do szybkiego wzrostu jego liczebności. Dlatego mini­sterstwo zdecydowało się na wpisanie go na listę gatunków łownych i rów­noczesne wprowadzenie dwuletniego moratorium, w czasie którego będzie monitorowany zasięg występowania tego drapieżnika. Najważniejsze w obec­nej sytuacji wydaje się niedopuszczenie do niekontrolowanego wzrostu popula­cji, która może zagrozić szczególnie cen­nym i zagrożonym gatunkom.

Wszystkie zmiany, jakie weszły w życie, są zamieszczone na stronie internetowej www.pzlow.pl

Diana Piotrowska rzecznik prasowy ZG PZŁ


Aktualne okresy polowań:

Jelenie szlachetne:

  • Byki od 21 sierpnia do końca lutego
  • Łanie od 1 września do 15 stycznia
  • Cielęta od 1 września do końca lutego

Daniele:

  • Byki od 1 września do końca lutego
  • Łanie od 1 września do 15 stycznia
  • Cielęta od 1 września do końca lutego

Dziki:

  • Cały rok
Reklama