fot. AdobeStock

Wegańskie ryzyko

0
523

Dieta wegańska u dzieci nie­sie ze sobą poważne ryzyko niedoboru witamin i składni­ków odżywczych, dlatego rodzice nie powinni stosować jej u małych dzieci bez ścisłego nadzoru lekarza i diete­tyka – stwierdzają zgodnie eksperci zgromadzeni na 50 dorocznym zjeździe Europejskiego Towarzystwa Gastro­enterologii, Hepatologii i Dietetyki Pediatrycznej.

Być może racje mają ci, którzy róż­nice między wegetarianami (ludźmi niejedzącymi mięsa, ale spożywającymi np. mleko, sery, jaja, niekiedy rów­nież ryby) a weganami (czyli ludźmi powstrzymującymi się od spożywania mięsa i wszelkiego rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego) sprowadza się do ideologii… Weganie to wegetaria­nie z misją, z ideologią, którą próbują narzucić otaczającemu światu. Także swoim dzieciom.

Wegetarianie rzadko zmuszają swoje dzieci do niejedzenia mięsa. Poza tym dieta wegetariańska obfi­tuje w produkty pochodzenia zwie­rzęcego, które wystarczająco kompen­sują ewentualne niedobory. Weganie z pobudek ideologicznych nie pozo­stawiają swoim dzieciom wyboru. Wiąże się z tym szczególne ryzyko niedoborów witaminy B12, wapnia, cynku i białek. Dotychczasowe bada­nia wskazują, że wegańskie dzieci są szczuplejsze i mniejsze od swo­ich wegetariańskich i mięsożernych rówieśników.

– Bardzo trudno zapewnić małym dzieciom odpowiednią i zbilansowaną dietę wegańską. Weganie powinni zro­zumieć, że z ich dietą mogą się wią­zać poważne konsekwencje – wyjaśnia profesor Mary Fewtrell, przewodnicząca komitetu do spraw żywienia wspomnia­nej organizacji. – Im bardziej restryk­cyjnej diety przestrzega dziecko, tym większe ryzyko niedoborów. Wegańska dieta jest najbardziej ryzykowna dla dzieci, ale nie tylko. Nieodpowiednio stosowana może wiązać się z poważ­nym upośledzeniem, a w ekstremalnych przypadkach, ze śmiercią – dodaje pani profesor.

Franciszek Sierpiński

Reklama