fot. Andrzej Wierzbieniec

Wspólnie na rzecz łowiectwa

0
550

Z inicjatywy władz Polskiego Związku Łowieckiego doszło w Warszawie do spotkania przedstawicieli międzynarodowych i narodowych organizacji łowieckich.

Walka z afrykańskim pomorem świń i zmiany w polskim prawie łowieckim były głównymi tematami rozmów.

Łowiectwo nie tylko w naszym kraju, ale także w wielu innych państwach europejskich, boryka się w ostatnich latach z licz­nymi problemami, począwszy od ofen­sywy przeciwników łowiectwa wymu­szających na politykach forsowanie niekorzystnych dla myśliwych rozwią­zań prawnych, na wyzwaniach, jakie tworzą takie choroby, jak afrykański pomór świń (ASF), skończywszy.

W przypadku Polski wiele emocji wywołały zmiany w prawie łowiec­kim, które weszły w życie w marcu tego roku. Wprowadzona przez polski parlament nowelizacja prawa łowiec­kiego wywołała nie tylko ogólnopol­skie, ale również ogólnoeuropejskie poruszenie, w tym słowa krytyki i dez­aprobaty. Jednocześnie Polska znalazła się też na pierwszej linii walki z roz­przestrzenianiem się ASF na naszym kontynencie.

Władze Polskiego Związku Łowiec­kiego, świadome tej sytuacji, zaprosiły do Warszawy przedstawicieli między­narodowych organizacji łowieckich oraz reprezentantów związków łowiec­kich z krajów sąsiedzkich.

Na spotkanie, które odbyło się 25 sierpnia, przybyli m.in. Tamas Marghescu, dyrektor generalny Mię­dzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC), Ludwig Willnegger, sekretarz generalny Federa­cji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE), a także delega­cje europejskich związków łowieckich z Czech, Słowacji, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Niemiec. Spotkanie prowadził łowczy krajowy Piotr Jenoch. Witając na konferencji gości, podkreślił, że w zamyśle władz PZŁ warszawskie spotkanie powinno rozpoczynać całą serię podobnych wydarzeń, podczas których europejscy myśliwi będą informować się wza­jemnie o sytuacji w swoich krajach, w tym o kampaniach antyłowieckich, a także zapoznawać się z osiągnięciami i wypracowywać wspólne działania na rzecz promocji łowiectwa.

Łowczy krajowy odniósł się do zmian, jakie zostały wprowadzone w polskim prawie łowieckim, a które tak wielkim echem odbiły się w śro­dowiskach myśliwych w całej Euro­pie. W prezentacji temat szczegółowo omówił przedstawiciel biura prawnego ZG PZŁ. Skoncentrował się zwłasz­cza na zmianach, które będą miały największy wpływ na funkcjonowanie łowiectwa w Polsce, w tym na zaka­zie udziału dzieci w polowaniach oraz wprowadzeniu możliwości wyłącze­nia terenu z obwodu łowieckiego przy równoczesnym zniesieniu kar za utrud­nianie polowania czy też zlikwidowa­niu możliwości szkoleń i konkursów pracy psów.

Poruszono również temat ogranicze­nia zakresu samorządności związku, a konkluzją dyskusji było stwier­dzenie, że obecne władze PZŁ liczą na korzystne zmiany dla myśliwych i działają w tym kierunku. Prawo łowieckie wymaga nowelizacji, a opty­mizmem napawa fakt, że taką potrzebę dostrzegają także władze państwowe.

Podczas kolejnej prezentacji przed­stawiciele ZG PZŁ omówili sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Przedstawiono powody zachorowań świń i dzików, zakres obecnego występowania choroby, a także przewidywane wektory jej roz­przestrzeniania się. Szeroko omówiono zasady bioasekuracji wprowadzone przez głównego lekarza weterynarii.

Temat ASF wywołał żywą dyskusję – głos zabierali m.in. przedstawiciele Słowacji i Niemiec, czyli krajów które prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania prewencyjne, oraz Czech, gdzie pojawiły się już ogniska choroby. Wypowiadająca się w tym kontekście reprezentantka Łotwy zaproponowała z kolei, by polscy myśliwi zapoznali się z doświadczeniami łotewskimi, zwłasz­cza w sferze ustanowienia wspólnego frontu przez myśliwych i rolników w walce z ASF.

Duże zainteresowanie wzbudził przedstawiciel Czeskiego Związku Łowieckiego dr Bohumil Straka, który mówił o wielopłaszczyznowej współ­pracy myśliwych, wędkarzy, strzel­ców i innych grup społecznych w celu wypracowania korzystnych rozwią­zań legislacyjnych. Również w innych wystąpieniach podkreślano znaczenie działań w szerszej skali europejskiej, takich jak międzynarodowe targi, imprezy edukacyjne, wystawy czy też akcje informacyjne (np. w Parlamencie Europejskim), które stanowią nie tylko idealną platformę wymiany doświad­czeń, ale także skuteczny sposób na dotarcie do najbardziej decyzyjnych urzędników zarówno państwowych, jak i europejskich.

Zwrócono też uwagę, że organi­zacje myśliwych muszą prowadzić szersze i skuteczniejsze akcje promu­jące łowiectwo. Dla przykładu: już od ponad dziesięciu lat władze Nie­mieckiego Związku Łowieckiego (DJV) przeznaczają na takie działania znaczne sumy z łowieckich składek, co przynosi pozytywne efekty, a obecnie aż jedną trzecią pracowników centrali DJV sta­nowią osoby bezpośrednio zajmujące się public relations i promocją związku. Inny przykład: niedawno podpisano porozumienie między CIC a FACE w sprawie uruchomienia europejskiego funduszu promocji łowiectwa. Ma on służyć obronie interesów myśliwych, między innymi w drodze lobbingu, kampanii informacyjnych oraz lokal­nych działań popularyzujących naszą pasję. Zaproponowano robocze hasło – „1 euro od myśliwego”.

Tamas Marghescu, dyrektor gene­ralny CIC, zwrócił w tym kontekście uwagę także na potrzebę skuteczniej­szego niż dotąd sięgania po dotacje krajowe i europejskie na taką działal­ność, na razie bowiem znacznie lepiej pozyskują takie fundusze organizacje antyłowieckie. Jako przykład dobrego działania wskazał prowadzoną w tym roku akcję spotkań przedstawicieli CIC z dziennikarzami z największych gazet europejskich, czego efektem było między innymi pojawienie się w pre­stiżowym brytyjskim piśmie „Guar­dian” trzech pozytywnych artykułów na temat łowiectwa, czego nie odnoto­wano tam wcześniej przez lata.

Współpraca między naszymi orga­nizacjami jest gwarantem zachowania integralności europejskiego łowiectwa. Wspólnie jesteśmy w stanie przeciw­stawić się coraz bardziej agresywnym ruchom antyłowieckim oraz wypra­cować korzystne rozwiązania prawne, dlatego łowczy krajowy Piotr Jenoch zaproponował zawiązanie między­związkowej grupy roboczej, której celem będzie wymiana informacji i doświadczeń w kwestiach najważniej­szych dla myśliwych i przygotowywa­nie kolejnych spotkań, służących roz­wojowi europejskiego łowiectwa.

Piotr Kowalski / fot. Andrzej Wierzbieniec / Wiadomości.

Reklama