fot. Shutterstock

Zbroimy się!

0
725

Jak wykazują coroczne staty­styki Policji, w Pol­sce dynamicznie rośnie grono legalnych posia­daczy broni palnej. Do końca zeszłego roku wydano 121 pozwo­leń na broń do celów ochrony osobistej, 4296 do celów łowieckich, 5172 do celów sporto­wych, 6522 do celów kolekcjonerskich i 162 do celów szkoleniowych. Pojedyncze pozwolenia wydano do celów rekon­strukcyjnych, pamiątko­wych oraz innych. Daje to ogólną liczbę 215 602 pozwoleń i 505 429 zare­jestrowanych egzemplarzy broni.

Przeważającą grupę wśród wszystkich posiada­czy stanowi brać myśliw­ska (127 768). Na drugim miejscu uplasowali się posiadacze broni przezna­czonej do ochrony osobi­stej (36 499), a na trzecim – sportowcy (30 792).

Takie liczby na nikim w Europie nie zro­bią jednak wrażenia. W Polsce na 100 obywa­teli przypada 1,5 egzem­plarza broni, tymcza­sem w Niemczech czy Szwajcarii to ponad 30 egzemplarzy.

(PS)

Reklama