fot. Shutterstock

Złoty polny rogacz

0
508

Warto racjonalnie gospodarować sarnami ze środowiska polnego, w tym samcami, które nakładają parostki mocniejsze niż u saren leśnych. Kozły ekotypu polnego często już w pierwszym porożu są szóstakami.

Gospodarowanie łowiec­kie powinno się opie­rać na aktualnej wiedzy o liczebności i kondy­cji zwierząt oraz o ich rozrodczo­ści i śmiertelności. W przypadku sarny parametry te zdecydowa­nie różnią się między populacjami polnymi i leśnymi. Dlatego przez wiele lat dwa ekotypy sarny stanowiły odrębne pozycje w rocznych planach łowieckich.

Sarna polna najliczniej w naszym kraju występuje w województwach wielkopolskim oraz sąsiednich. Sprzyja temu łagodniejszy klimat – zwłaszcza zimą, czyli w okresie szczególnie trud­nym dla saren. Na zachodzie korzyst­nym zjawiskiem jest ponadto domina­cja wsi o zwartej zabudowie, co zostało szczegółowo wyjaśnione miesiąc temu. Mimo takich sprzyjających warunków środowiskowych zagęszczenie wio­senne saren polnych w tej części kraju (na 10 terenach objętych badaniami) wahało się od kilku do kilkunastu osobników – średnio 7 na 100 ha pól.

Na polach żyje więc zwykle mniej saren niż w lasach zachodniej Pol­ski, w których zagęszczenia oscylują od kilku do kilkudziesięciu osobni­ków na 100 ha. […]

Cały tekst we wrześniowym numerze “Łowca Polskiego”

Robert Kamieniarz
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

/Hodowla i ochrona.

Reklama