Znakowanie dzików

0
848

Wprowadzony niedawno obowiązek znakowa­nia upolowanych dzi­ków budzi wiele kontrowersji. Pod­stawą prawną do jego wprowadzenia są przepisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, ustawy o Inspekcji Wete­rynaryjnej i Rozporządzenia Mini­stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 stycznia 2018 roku w sprawie wpro­wadzenia w 2018 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykry­cie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Techniczne aspekty związane ze znakowaniem zawarto w wytycz­nych Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących postępowania w sprawie znakowania tusz dzików odstrzelo­nych podczas polowań na obszarach zagrożenia i objętych ograniczeniami oraz w wyniku odstrzału sanitarnego. Wytyczne te dotyczą zatem wszystkich dzików odstrzelonych w drodze polo­wań w strefach występowania afrykań­skiego pomoru świń (czerwona, niebie­ska i żółta) oraz tam, gdzie dokonano odstrzału sanitarnego nakazanego przez wojewodę lub powiatowego lekarza weterynarii.

Opisane znakowanie odbywa się bezpośrednio w łowisku przez zapię­cie znaku na prawym tylnym biegu (na stawie skokowym) oraz nacię­cie prawej małżowiny usznej. Znaki służące do oznakowania przekazy­wane są bezpłatnie kołom łowieckim przez powiatowych lekarzy weteryna­rii. Mają oni obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby znaków dla dzier­żawców obwodów łowieckich znajdu­jących się na terenie danego powiatu.

Znacznik zawiera niepowtarzalny numer, oznaczający kod wojewódz­twa i powiatu oraz kolejny numer znaku. Jest on tak skonstruowany, aby nie było możliwości jego roz­pięcia i powtórnego wykorzystania. Dodatkowo wytyczne te nakładają na myśliwego obowiązek sfotografo­wania każdego dzika po jego oznako­waniu. Fotografia powinna być tak wykonana, aby umożliwiała identyfi­kację znaku i znajdującego się na nim numeru, który z kolei ma być wpisany we wszystkie dokumenty związane z odstrzelonym dzikiem. W przypadku zgubienia znaku konieczne jest powia­domienie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii, który go wydał.

(PB)

Reklama